R E G U L A M I N
korzystania ze sklepu meblelupus.pl

I. WSTĘP I DEFINICJE

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Lupus Fabryka Mebli oznacza :
  Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Lotniczej 28, 82-300 Elbląg, numer KRS 0000847432, NIP: 5780000402, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 6 400 000,00 zł (sześć milionów czterysta tysięcy złotych).
 2. meblelupus.pl oznacza :
  sklep internetowy prowadzony przez Lupus Fabryka Mebli, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.
 3. Użytkownik, Kupujący, Składający Zamówienie,
  podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu meblelupus.pl.
 4. Sprzedawca:
  Lupus Fabryka Mebli - spółka wskazana w pkt. 1
 5. Konto - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu meblelupus.pl , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 6. Towar oznacza :
  rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym meblelupus.pl.
 7. Oferta
  skierowana przez Lupus Fabryka Mebli do wszystkich użytkowników serwisu meblelupus.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 8. Zamówienie
  określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. oklejania, lakierowania, frezowania, itp.) wskazanych przez Lupus Fabryka Mebli towarów (np. elementów meblowych, blatów itp.) składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do Lupus Fabryka Mebli, w zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system meblelupus.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące ceny sprzedaży zasad płatności, kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 9. Koszyk
  narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie meblelupus.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
 10. Przyjęcie oferty
  podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu.
 11. Złożenie zamówienia
  podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Lupus Fabryka Mebli i Kupującym. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia.
 12. Sprzedaż, Zawarcie umowy
  wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu meblelupus.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu meblelupus.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Usługa korzystania z serwisu meblelupus.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie meblelupus.pl w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu meblelupus.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie meblelupus.pl, jest Lupus Fabryka Mebli Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Lotniczej 28, 82-300 Elbląg, numer KRS 0000847432, NIP: 5780000402, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 6 400 000,00 zł (sześć milionów czterysta tysięcy złotych), nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Lupus Fabryka Mebli.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego meblelupus.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jest możliwe 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 5. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Lupus Fabryka Mebli z wybraną formą transportu realizowaną przez wybranego przewoźnika, jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Lupus Fabryka Mebli do zlecenia usługi pocztowej (przewozowej) w imieniu klienta składającego zamówienie.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem banków wybranych przez Lupus Fabryka Mebli

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu meblelupus.pl

 1. Lupus Fabryka Mebli informuje, iż podczas korzystania z usług meblelupus.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.


II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU meblelupus.pl

§ 4

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu meblelupus.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu nieodpłatnie.
 2. Użytkowaniem korzystającym z serwisu meblelupus.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Lupus Fabryka Mebli.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Lupus Fabryka Mebli o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 5

Rejestracja

 1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
 2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie meblelupus.pl w zakładce „Moje konto”, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 4. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
  Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

§ 6

Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 5 ust. 3, link (hiperłącze).
 2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Lupus Fabryka Mebli na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lupus Fabryka Mebli w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres handlowy@lupus.eu lub na piśmie na adres Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrzydlatej 28, 82-300 Elbląg (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta. Wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik do regulaminu .
 4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić je o dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę firmy pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 5. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 6. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5 oraz jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów przesyłek zwrotnych z błędnych adresów.
 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 8. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

§ 7

Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Lotniczej 28, 82-300 Elbląg, numer KRS 0000847432, NIP: 5780000402, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 6 400 000,00 zł (sześć milionów czterysta tysięcy złotych).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Lupus Fabryka Mebli w ramach serwisu.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres jest Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Lotniczej 28, 82-300 Elbląg.
 5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Lupus Fabryka Mebli danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

III. ZAWIERANIE UMÓW

§ 8

Zasady ogólne

 1. Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. W ramach serwisu meblelupus.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju meble (towary) w szczególności takie jak: szafki, fronty, blaty kuchenne i akcesoria.
 3. W stosunku do sprzedawanych towarów – o ile system informatyczny sklepu będzie to przewidywał – Kupujący ma możliwość zamówienia różnego rodzaju usług, a w szczególności usługi cięcia na wymiar, oklejania, lakierowania, frezowania i wiercenia.
 4. W ramach sklepu meblelupus.pl Lupus Fabryka Mebli nie oferuje sprzedaży gotowych mebli, szafek kuchennych czy też ich zestawów. Świadczy jednakże usługę cięcia płyty meblowej na wymiar wskazany przez Kupującego, lakierowania lub oklejania jej wedle zleconej specyfikacji itp.
 5. Kolory lakierów i folii prezentowane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być różnie interpretowane przez monitor i karte graficzną użytkownika. Zaleca się korzystać z wyświetlacza typu true-color.

§ 9

Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez meblelupus.pl do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.
 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 10

Składanie zamówienia na wykonanie usługi

 1. Użytkownik, dokonujący zakupu ma możliwość zamówić w stosunku do nabywanej płyty różnego rodzaju usługi jak np. usługi jej cięcia, nawiercania, oklejenia, lakierowania czy też frezowania - według swoich indywidualnych potrzeb. Po skonfigurowaniu przez Kupującego parametrów usługi za pomocą dostępnego na stronie konfiguratora, zostanie przygotowana przez system informatyczny serwisu treść zamówienia.
 2. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy towaru:
  • Przesyłka kurierska (dla drobnych elementów meblowych);
  • Przesyłka paletowa;
 3. oraz metody płatności:
  • Przelewem bankowym na konto Sprzedającego;
  • Credit Agricole raty;
  • Przelewem za pośrednictwem systemu płatności PayU;
  • Gotówką w siedzibie firmy w 82-300 Elblągu, przy ulicy Skrzydlatej 28;
  • Przyznawana indywidualnie płatność odroczona (termin), wyłącznie dla klientów biznesowych, posiadających konto w sklepie www.meblelupus.pl.

 1. Po wyborze wszystkich dostępnych opcji następuje przeliczenie oferty.
 2. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11

Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk”.
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§ 12

Przyjęcie oferty, Sprzedaż

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia.
 2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Z chwilą przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

§ 13

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie to nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt. 3 ww. ustawy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).

§ 14

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 3. Konsument może również złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).
 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 30 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Rozwiązanie umowy

 1. Z ważnych przyczyn umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana przez Lupus Fabryka Mebli za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Lupus Fabryka Mebli, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody Lupus Fabryka Mebli.

§ 16

Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, meblelupus.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez meblelupus.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez meblelupus.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Elblągu, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.meblelupus.pl
 2. Lupus Fabryka Mebli zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną.
 3. Lupus Fabryka Mebli zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny.
 4. W przypadku złożenia przez Lupus Fabryka Mebli oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy.
 5. Lupus Fabryka Mebli oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.,
 6. Lupus Fabryka Mebli zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

Produkt dodany do ulubionych
Product added to compare.

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.